Algemeen verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 : Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.


Artikel 2 : Bestellingen – Facturatie

Elke overgemaakte bestelling is vast en definitief zodra ze werd vastgelegd per telefoon of ontvangen per fax, post of mail.

Een bestelling kan niet worden geannuleerd, tenzij de goederen langer dan 1 maand uit voorraad zijn en dit niet vooraf werd aangekondigd door de technicus/adviseur van Ecoburotic.

De factuur wordt bij de producten gevoegd bij de levering of verzonden per post.


Artikel 3 : Levering - Transport

De voorradige goederen worden geleverd binnen een termijn van 1 tot 2 werkdagen, over heel België. Deze termijn wordt gegeven ter informatie. Voor een overschrijding van deze termijn kan Ecoburotic in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Ecoburotic neemt de transportkosten ten laste voor elke bestelling waarvan het bedrag hoger is dan het “franco” bedrag (bepaald op 149 € excl. BTW). Bij een bestelling voor een bedrag dat lager is dan “franco”, wordt een forfaitaire deelname in de verzendkosten gefactureerd (bepaald op 9 € excl. BTW).
In geval van schade, gebrek of niet conform zijn van de levering, moet de klant nauwkeurig zijn voorbehoud vermelden op het leveringsborderel overhandigd door de vervoerder en dit binnen de 48 uur schriftelijk bevestigen aan zijn Ecoburotic technicus/adviseur. Na het verstrijken van deze termijn kan de klant niet meer protesteren tegen de levering.


Artikel 4 : Prijzen - Betaling – Aansprakelijkheid

Les prix sont susceptibles d'être modifiés à chaque commande selon les conditions du marché. Tous les prix sont indiqués en euro hors taxes. Prix et offres réservés aux professionnels à l'exclusion des revendeurs. Le cas échéant, votre facture comportera la cotisation de recyclage recupel, la cotisation auvibel, la cotisation reprobel et BEBAT. 

De betalingstermijnen en -wijzen worden bepaald volgens de geboden solvabiliteitsgaranties. Laattijdige betaling is onderhevig aan nalatigheidintresten tegen de interestvoet die toegepast wordt in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, en gepubliceerd in de Belgische Moniteur, evenals, alle bijkomende kosten die zijn veroorzaakt door de wanbetaling en een forfaitaire vergoeding voor administratieve en overige kosten vastgesteld op 15% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 120 €.

Geen enkele korting wordt aanvaard. De geleverde goederen blijven eigendom van Ecoburotic tot volledige betaling van de factuur. De klant is verantwoordelijk voor de goederen vanaf de levering.


Artikel 5 : Privacy-bescherming

Ecoburotic SA reconnaît l’application de la loi belge du 8 décembre 1992 relative au traitement des données à caractère personnel pour l’utilisation et le recueil de données qui sont procurées en Belgique et reprises dans la base de données d’Ecoburotic SA. Conformément à cette loi, chaque membre a le droit de consulter ou de modifier ses données et ce sur simple demande écrite (par e-mail ou par courrier). Le traitement des données est inscrit auprès de la Commission de Protection de la Vie Privée à Bruxelles sous le numéro VT005035316.


Artikel 6 : Toepasselijke wet - Bevoegde rechtbank

Alleen de Belgische wetgeving is van toepassing op bovenstaande verkoopvoorwaarden. Eventuele betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de handelsrechtbank van Bergen.


100 000
klanten KMO's
200 printexperts
tot uw dienst
De geschikte materiaal aan de beste prijs
Technische
ondersteuning