Wie is Ecoburotic ?

Appelez nous gratuitement au 0 800 14 441

+ de 150 imprimantes
Au meilleur prix


Express levering


Omruiling of terugbetaling


Meer dan 100 000 tevreden B2B klanten


Algemene verkoopvorwaarden

Artikel 1 : Toepassingsgebied

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen door Ecoburotic. Op deze voorwaarden is geen enkele afwijking toegestaan zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de onderneming Ecoburotic.

Artikel 2 : Bestellingen - Facturatie

Elke overgemaakte bestelling is vast en definitief zodra ze werd vastgelegd per telefoon of ontvangen per fax, post of mail.

Een bestelling kan niet worden geannuleerd, tenzij de goederen langer dan 1 maand uit voorraad zijn en dit niet vooraf werd aangekondigd door de technicus/adviseur van Ecoburotic.

De factuur wordt bij de producten gevoegd bij de levering of verzonden per post.

Artikel 3 : Levering - Transport

De voorradige goederen worden geleverd binnen een termijn van 1 tot 2 werkdagen, over heel België. Deze termijn wordt gegeven ter informatie. Voor een overschrijding van deze termijn kan Ecoburotic in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Ecoburotic neemt de transportkosten ten laste voor elke bestelling waarvan het bedrag hoger is dan het “franco” bedrag (bepaald op 99 € excl. BTW). Bij een bestelling voor een bedrag dat lager is dan “franco”, wordt een forfaitaire deelname in de verzendkosten gefactureerd (bepaald op 9 € excl. BTW).

In geval van schade, gebrek of niet conform zijn van de levering, moet de klant nauwkeurig zijn voorbehoud vermelden op het leveringsborderel overhandigd door de vervoerder en dit binnen de 48 uur schriftelijk bevestigen aan zijn Ecoburotic technicus/adviseur. Na het verstrijken van deze termijn kan de klant niet meer protesteren tegen de levering.

Artikel 4 : Prijzen - Betaling - Aansprakelijkheid

De prijzen zijn bij elke bestelling aan wijziging onderhevig in functie van de marktvoorwaarden.

Alle vermelde prijzen zijn in euro en exclusief BTW. Prijzen en offertes zijn voorbehouden aan professionelen, met uitsluiting van wederverkopers. In voorkomend geval omvat uw factuur ook de recyclagebijdrage Recupel, de Auvibel-bijdrage, de Reprobel bijdrage en BEBAT. De betalingstermijnen en -wijzen worden bepaald volgens de geboden solvabiliteitsgaranties. Laattijdige betaling is onderhevig aan nalatigheidintresten tegen de interestvoet die toegepast wordt in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, en gepubliceerd in de Belgische Moniteur, evenals, alle bijkomende kosten die zijn veroorzaakt door de wanbetaling en een forfaitaire vergoeding voor administratieve en overige kosten vastgesteld op 15% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 120 €.

Geen enkele korting wordt aanvaard. De geleverde goederen blijven eigendom van Ecoburotic tot volledige betaling van de factuur. De klant is verantwoordelijk voor de goederen vanaf de levering.

Artikel 5 : Garantie

Ecoburotic geeft garantie op de geleverde producten tot ze opgebruikt zijn en zal elk beschadigd product omruilen of terugbetalen.

Wanneer uitsluitend ISOTECH producten worden gebruikt, wordt deze garantie uitgebreid tot het materiaal, in het kader van een normaal gebruik en normale levensduur van dit materiaal. Deze garantie vervalt indien het ISOTECH product op eender welke wijze werd gedemonteerd of in ongewone omstandigheden werd behandeld, bewaard of gebruikt.

Om te kunnen genieten van de garantie, moet de klant zijn Ecoburotic technicus /adviseur op de hoogte brengen, die hem zal informeren over de te nemen stappen. De verzendkosten worden ten laste genomen door Ecoburotic.

Artikel 6 : Toepasselijke wet - Bevoegde rechtbank

Alleen de Belgische wetgeving is van toepassing op bovenstaande verkoopvoorwaarden. Eventuele betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de handelsrechtbank van Bergen.

Artikel 7: Privacy-bescherming

Ecoburotic SA erkent de toepassing van de belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens voor het gebruik en de verzameling van gegevens afkomstig uit België en opgenomen in de database van d’Ecoburotic SA.

Volgens deze wet heeft ieder lid recht op consultatie of wijziging van zijn gegevens en dit eenvoudig op schriftelijke aanvraag (per e-mail of per post). De gegevensverwerking is ingeschreven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer onder het nummer VT005035316.

Chargement...